1. Bundesliga West Damen 2021/22

Game Game ID Year Mon Day Wday Hour Min Home Description Away Description Game description Location Off. ID Off. Playing time
1 1.BLW-D-2122-01 2021 9 4 Sat SCF A TSC KKHT Schwarz-Weiss Köln A x
2 1.BLW-D-2122-02 2021 9 19 Sun TSC DSC SC Frankfurt 1880 U20 x
3 1.BLW-D-2122-03 2021 9 19 Sun KKHT A KKHT B Bochum Isotopes x
4 1.BLW-D-2122-04 2021 9 25 Sat DSC KKHT B VFL 05 Aachen x
5 1.BLW-D-2122-05 2021 9 26 Sun SCF A MMO A Bonn Lions x
6 1.BLW-D-2122-06 2021 11 13 Sat VFL KKHT A TSC Dortmund Wolverines A x
7 1.BLW-D-2122-07 2021 10 3 Sun DSC MMO A FKS Mainz Musketeers x
8 1.BLW-D-2122-08 2021 11 6 Sat KKHT B VFL SC Frankfurt 1880 A x
9 1.BLW-D-2122-09 2021 10 16 Sat TSC VFL KKHT Schwarz-Weiss Köln B x
10 1.BLW-D-2122-10 2021 10 17 Sun KKHT A MMO A SC Frankfurt 1880 A x
11 1.BLW-D-2122-11 2021 10 17 Sun KKHT B SCF A Münster Mohawks A x
12 1.BLW-D-2122-12 2021 10 30 Sat TSC KKHT B Düsseldorfer Sport-Club 1899 Deers x
13 1.BLW-D-2122-13 2021 10 31 Sun SCF A KKHT A FKS Mainz Musketeers x
14 1.BLW-D-2122-14 2021 10 31 Sun MMO A VFL TSC Dortmund Wolverines A x
15 1.BLW-D-2122-15 2021 11 6 Sat KKHT A DSC SG Kassel/ Marburg/ Paderborn x
16 1.BLW-D-2122-16 2021 11 7 Sun MMO A TSC Bonn Lions x
17 1.BLW-D-2122-17 2021 11 7 Sun VFL SCF A KKHT Schwarz-Weiss Köln A x
18 1.BLW-D-2122-18 2021 11 14 Sun DSC VFL Münster Mohawks A x
19 1.BLW-D-2122-19 2021 11 14 Sun TSC KKHT A Bochum Isotopes x
20 1.BLW-D-2122-20 2021 11 20 Sat MMO A KKHT B FKS Mainz Musketeers x
21 1.BLW-D-2122-21 2021 11 20 Sat SCF A DSC SG Köln / Monheim / Wuppertal x
22 1.BLW-D-2122-22 2022 3 27 Sun TSC MMO A SG Kassel/ Marburg/ Paderborn x
23 1.BLW-D-2122-23 2022 4 3 Sun SCF A VFL SG Köln / Monheim / Wuppertal x
24 1.BLW-D-2122-24 2022 5 7 Sat DSC KKHT A SC Frankfurt 1880 A x
25 1.BLW-D-2122-25 2022 3 13 Sun KKHT A VFL TSC Dortmund Wolverines A x
26 1.BLW-D-2122-26 2022 5 14 Sat KKHT B TSC VFL 05 Aachen x
27 1.BLW-D-2122-27 2022 3 13 Sun MMO A SCF A Düsseldorfer Sport-Club 1899 Deers x
28 1.BLW-D-2122-28 2022 3 27 Sun VFL MMO A TSC Dortmund Wolverines A x
29 1.BLW-D-2122-29 2022 3 27 Sun DSC TSC Bochum Isotopes x
30 1.BLW-D-2122-30 2022 3 27 Sun SCF A KKHT B FKS Mainz Musketeers x
31 1.BLW-D-2122-31 2022 4 2 Sat TSC SCF A SG Kassel/ Marburg/ Paderborn x
32 1.BLW-D-2122-32 2022 4 2 Sat MMO A DSC KKHT Schwarz-Weiss Köln B x
33 1.BLW-D-2122-33 2022 4 3 Sun KKHT B KKHT A Bochum Isotopes x
34 1.BLW-D-2122-34 2022 4 9 Sat KKHT B DSC Münster Mohawks A x
35 1.BLW-D-2122-35 2022 4 10 Sun MMO A KKHT A SC Frankfurt 1880 U20 x
36 1.BLW-D-2122-36 2022 4 10 Sun VFL TSC KKHT Schwarz-Weiss Köln B x
37 1.BLW-D-2122-37 2022 4 23 Sat KKHT A SCF A SG Dortmund B / MünsterB x
38 1.BLW-D-2122-38 2022 4 24 Sun VFL DSC SC Frankfurt 1880 A x
39 1.BLW-D-2122-39 2022 4 24 Sun KKHT B MMO A Bonn Lions x
40 1.BLW-D-2122-40 2022 5 7 Sat KKHT A TSC VFL 05 Aachen x
41 1.BLW-D-2122-41 2022 5 8 Sun DSC SCF A SG Köln / Monheim / Wuppertal x
42 1.BLW-D-2122-42 2022 5 8 Sun VFL KKHT B FKS Mainz Musketeers x