1. Bundesliga West Damen 2020/21

Game Game ID Year Mon Day Wday Hour Min Home Description Away Description Game description Location Off. ID Off. Playing time
1 1.BLW-D-2021-01 2020 9 20 Sun KKHT A DSC Bochum Isotopes A x
2 1.BLW-D-2021-02 2020 9 20 Sun TSC SCF A Münster Mohawks A x
3 1.BLW-D-2021-03 2020 9 26 Sat SCF A MMO A FKS Mainz Musketeers x
4 1.BLW-D-2021-04 2020 9 27 Sun VFL TSC KKHT Schwarz-Weiss Köln A x
5 1.BLW-D-2021-05 2020 10 3 Sat TSC FKS Bochum Isotopes B x
6 1.BLW-D-2021-06 2020 10 3 Sat DSC SCF A Münster Mohawks A x
7 1.BLW-D-2021-07 2020 00 00 Sat SCF A VFL KKHT Schwarz-Weiss Köln A x
8 1.BLW-D-2021-08 2020 00 00 Sat MMO A FKS TSC Dortmund Wolverines A x
9 1.BLW-D-2021-09 2020 10 17 Sat TSC DSC VFL 05 Aachen x
10 1.BLW-D-2021-10 2020 10 18 Sun KKHT A VFL SC Frankfurt 1880 A x
11 1.BLW-D-2021-11 2020 10 31 Sat MMO A KKHT A x
12 1.BLW-D-2021-12 2020 10 31 Sat DSC FKS x
13 1.BLW-D-2021-13 2020 11 8 Sun KKHT A TSC SG Kassel/ Marburg/ Paderborn x
14 1.BLW-D-2021-14 2020 11 8 Sun DSC VFL FKS Mainz Musketeers x
15 1.BLW-D-2021-15 2020 11 14 Sat MMO A VFL Bonn Lions x
16 1.BLW-D-2021-16 2020 11 14 Sat FKS KKHT A SC Frankfurt 1880 A x
17 1.BLW-D-2021-17 2020 11 15 Sun SCF A KKHT A TSC Dortmund Wolverines A x
18 1.BLW-D-2021-18 2020 11 21 Sat FKS SCF A VFL 05 Aachen x
19 1.BLW-D-2021-19 2020 11 21 Sat MMO A DSC TSC Dortmund Wolverines A x
20 1.BLW-D-2021-20 2020 11 28 Sat MMO A TSC KKHT Schwarz-Weiss Köln B x
21 1.BLW-D-2021-21 2020 11 29 Sun VFL FKS Düsseldorfer Sport-Club 1899 Hirschkühe x
22 1.BLW-D-2021-22 2021 3 7 Sun VFL SCF A KKHT Schwarz-Weiss Köln A x
23 1.BLW-D-2021-23 2021 3 7 Sun DSC TSC Münster Mohawks A x
24 1.BLW-D-2021-24 2021 3 14 Sun TSC KKHT A VFL 05 Aachen x
25 1.BLW-D-2021-25 2021 3 14 Sun SCF A DSC FKS Mainz Musketeers x
26 1.BLW-D-2021-26 2021 3 21 Sun VFL KKHT A Düsseldorfer Sport-Club 1899 Hirschkühe x
27 1.BLW-D-2021-27 2021 3 21 Sun SCF A FKS SG Kassel/ Marburg/ Paderborn x
28 1.BLW-D-2021-28 2021 3 21 Sun TSC MMO A Bochum Isotopes A x
29 1.BLW-D-2021-29 2021 3 27 Sat MMO A SCF A Bochum Isotopes A x
30 1.BLW-D-2021-30 2021 3 27 Sat FKS VFL KKHT Schwarz-Weiss Köln A x
31 1.BLW-D-2021-31 2021 3 28 Sun DSC KKHT A SC Frankfurt 1880 A x
32 1.BLW-D-2021-32 2021 4 10 Sat KKHT A MMO A VFL 05 Aachen x
33 1.BLW-D-2021-33 2021 4 10 Sat FKS DSC SC Frankfurt 1880 A x
34 1.BLW-D-2021-34 2021 4 11 Sun TSC VFL Münster Mohawks A x
35 1.BLW-D-2021-35 2021 4 17 Sat FKS MMO A TSC Dortmund Wolverines A x
36 1.BLW-D-2021-36 2021 4 18 Sun VFL DSC Bonn Lions x
37 1.BLW-D-2021-37 2021 4 25 Sun KKHT A FKS SG Dortmund B/ Münster B x
38 1.BLW-D-2021-38 2021 4 25 Sun SCF A TSC VFL 05 Aachen x
39 1.BLW-D-2021-39 2021 5 1 Sat FKS TSC KKHT Schwarz-Weiss Köln A x
40 1.BLW-D-2021-40 2021 5 2 Sun KKHT A SCF A FKS Mainz Musketeers x
41 1.BLW-D-2021-41 2021 5 2 Sun VFL MMO A Düsseldorfer Sport-Club 1899 Hirschkühe x
42 1.BLW-D-2021-42 2021 5 9 Sun DSC MMO A TSC Dortmund Wolverines A x