1. Bundesliga West Herren 2020/21

Game Game ID Year Mon Day Wday Hour Min Home Description Away Description Game description Location Off. ID Off. Playing time
1 1.BLW-H-2021-01 2020 9 26 Sat SCF A MMO A SG Bonn /Köln B x
2 1.BLW-H-2021-02 2020 9 26 Sat TSC A AA A Düsseldorf Antlers x
3 1.BLW-H-2021-03 2020 9 27 Sun KKHT A DSC VFL 05 Aachen A x
4 1.BLW-H-2021-04 2020 10 3 Sat MMO A DSC SG Bielefeld B / Paderborn x
5 1.BLW-H-2021-05 2020 10 4 Sun KKHT A AA A SC Frankfurt 1880 A x
6 1.BLW-H-2021-06 2020 10 10 Sat SCF A KKHT A TSC Dortmund Wolverines A x
7 1.BLW-H-2021-07 2020 10 10 Sat DSC BTG A SG Bonn /Köln B x
8 1.BLW-H-2021-08 2020 10 11 Sun AA A MMO A Düsseldorf Antlers x
9 1.BLW-H-2021-09 2020 10 17 Sat SCF A DSC SG Kassel / Marburg x
10 1.BLW-H-2021-10 2020 10 18 Sun BTG A TSC A SG Münster B / Osnabrück x
11 1.BLW-H-2021-11 2020 10 31 Sat MMO A KKHT A SG Bielefeld B / Paderborn x
12 1.BLW-H-2021-12 2020 10 31 Sat DSC TSC A VFL 05 Aachen A x
13 1.BLW-H-2021-13 2020 11 7 Sat BTG A MMO A TW Göttingen Lacrosse x
14 1.BLW-H-2021-14 2020 11 8 Sun TSC A KKHT A SG Münster B / Osnabrück x
15 1.BLW-H-2021-15 2020 11 8 Sun AA A SCF A Bochum Isotopes x
16 1.BLW-H-2021-16 2020 11 14 Sat MMO A TSC A SG Bielefeld B / Paderborn x
17 1.BLW-H-2021-17 2020 11 14 Sat DSC AA A SC Frankfurt 1880 A x
18 1.BLW-H-2021-18 2020 11 15 Sun BTG A SCF A TSC Dortmund Wolverines A x
19 1.BLW-H-2021-19 2020 11 21 Sat KKHT A BTG A SC Frankfurt 1880 A x
20 1.BLW-H-2021-20 2020 11 28 Sat TSC A SCF A SG Münster B / Osnabrück x
21 1.BLW-H-2021-21 2020 11 29 Sun AA A BTG A SG Bonn /Köln B x
22 1.BLW-H-2021-22 2021 3 13 Sat MMO A AA A SG Bielefeld B / Paderborn x
23 1.BLW-H-2021-23 2021 3 14 Sun BTG A KKHT A SG Münster B / Osnabrück x
24 1.BLW-H-2021-24 2021 3 20 Sat TSC A MMO A SG Bielefeld B / Paderborn x
25 1.BLW-H-2021-25 2021 3 20 Sat DSC SCF A Bochum Isotopes x
26 1.BLW-H-2021-26 2021 3 21 Sun AA A KKHT A Düsseldorf Antlers x
27 1.BLW-H-2021-27 2021 3 27 Sat MMO A SCF A TSC Dortmund Wolverines A x
28 1.BLW-H-2021-28 2021 3 27 Sat BTG A AA A SG Kassel / Marburg x
29 1.BLW-H-2021-29 2021 3 28 Sun DSC KKHT A VFL 05 Aachen A x
30 1.BLW-H-2021-30 2021 4 10 Sat KKHT A MMO A SC Frankfurt 1880 A x
31 1.BLW-H-2021-31 2021 4 11 Sun SCF A AA A SG Bonn /Köln B x
32 1.BLW-H-2021-32 2021 4 11 Sun TSC A DSC SG Münster B / Osnabrück x
33 1.BLW-H-2021-33 2021 4 17 Sat TSC A BTG A VFL 05 Aachen A x
34 1.BLW-H-2021-34 2021 4 18 Sun AA A DSC TSC Dortmund Wolverines A x
35 1.BLW-H-2021-35 2021 4 24 Sat MMO A BTG A TSC Dortmund Wolverines A x
36 1.BLW-H-2021-36 2021 4 25 Sun SCF A TSC A SG Bonn /Köln B x
37 1.BLW-H-2021-37 2021 5 1 Sat KKHT A SCF A Düsseldorf Antlers x
38 1.BLW-H-2021-38 2021 5 2 Sun AA A TSC A SC Frankfurt 1880 A x
39 1.BLW-H-2021-39 2021 5 8 Sat DSC MMO A VFL 05 Aachen A x
40 1.BLW-H-2021-40 2021 5 9 Sun SCF A BTG A SG Bonn /Köln B x
41 1.BLW-H-2021-41 2021 5 15 Sat KKHT A TSC A SC Frankfurt 1880 A x
42 1.BLW-H-2021-42 2021 5 16 Sun BTG A DSC SG Münster B / Osnabrück x