1. Landesliga Bayern Damen 2020/21

Game Game ID Year Mon Day Wday Hour Min Home Description Away Description Game description Location Off. ID Off. Playing time
1 1.BAY-D-2021-FSS01 2020 10 4 Sun FTW SGINNPA x
2 1.BAY-D-2021-FSS02 2020 10 4 Sun FTW TBE x
3 1.BAY-D-2021-FSS03 2020 10 10 Sat SGINNPA SGBTR x
4 1.BAY-D-2021-FSS04 2020 10 10 Sat SGINNPA TBE x
5 1.BAY-D-2021-FSS05 2020 10 18 Sun SGBTR FTW x
6 1.BAY-D-2021-FSS06 2020 10 18 Sun SGBTR HLC B x
7 1.BAY-D-2021-FSS07 2020 10 31 Sat TBE HLC B x
8 1.BAY-D-2021-FSS08 2020 10 31 Sat TBE HLC W x
9 1.BAY-D-2021-FSS09 2020 11 01 Sun HLC W HLC B x
10 1.BAY-D-2021-FSS10 2020 11 01 Sun HLC W FTW x
11 1.BAY-D-2021-FSS11 2020 11 07 Sat SGINNPA HLC W x
12 1.BAY-D-2021-FSS12 2020 11 07 Sat SGINNPA HLC B x
13 1.BAY-D-2021-FSS13 2020 11 21 Sat SGBTR HLC W x
14 1.BAY-D-2021-FSS14 2020 11 21 Sat HLC B FTW x
15 1.BAY-D-2021-FSS15 2020 11 21 Sat SGBTR TBE x